Privacyverklaring

LNQ Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij (hierna LNQ) hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die aan haar worden verstrekt. Op basis van de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in gaat, zijn de rechten van personen waarvan gegevens worden verwerkt aanzienlijk verzwaard. Met behulp van deze privacy verklaring willen wij u informeren over de wijze waarop en waarom wij van u gegevens verwerken. Wij vragen u deze verklaring goed door te lezen zodat voor u duidelijk is hoe wij met u persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten u heeft. Zo snap je precies hoe wij werken. Ook zorgen wij voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

LNQ Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij

Zilverberg 21

2716 LZ  Zoetermeer

Contactpersoon:

Leon Pieneman
Tel: 079-3605991

Tel: 06-48189718

E-mail: info@lnqschoonmaak.nl

1.1       LNQ richt zich op het verlenen van schoonmaakdiensten in de breedste zin van het woord. Bij het aanbieden van haar diensten verwerkt LNQ persoonsgegevens van verschillende partijen.

1.2       De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Prospects: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres en in welke diensten deze prospect geïnteresseerd is. Bij een offerteaanvraag verwerken wij: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en waar een offerte voor wordt verzocht.
  • Klantgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactpersoon, functie, adresgegevens, IBAN bankrekeningnummers, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, offertes, contracten, e-mails en overige correspondentie.
  • Van (potentiële) werknemers: Voor- en achternaam, geboortedatum, BSN, geslacht, adres-postcode-woonplaats, nationaliteit, beschikbaarheid/werktijden en een CV, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, hoogst genoten opleiding, type en nummer identiteitsdocument en IBAN bankrekeningnummers.

1.3       Het doel van bovenstaande gegevens is om uitvoering te geven aan de gesloten (arbeids-) overeenkomst tussen u en LNQ. Deze gegevens worden door u zelf verstrekt.

Meer specifiek:

– Het aanbieden van haar diensten met betrekking tot het aanbieden van schoonmaakwerkzaamheden in de ruimste zin;

– Om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;

– Het verwerken van betalingen.

1.4       Uw gegevens worden niet aan derden gedeeld, anders dan omschreven in deze privacy statement. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en LNQ.

2.1       LNQ verwerkt de onder 1.2 genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in de AVG.

2.2       Gronden:

– Wettelijke verplichting LNQ;

– Uitvoering van de met LNQ gesloten overeenkomst;

– Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van jou als betrokkene;

– Gerechtvaardigd belang

2.3       Voordat LNQ jouw persoonsgegevens verwerkt wordt een afweging gemaakt welke       persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de in 1.3 genoemde doeleinden te bereiken.

3.1       Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk.

4.1       LNQ hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

4.2       Wij maken onder meer gebruik van SSL- encryptie, toegangsbeveiliging en antivirussoftware.

4.3       LNQ geeft slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen die aan geheimhouding zijn gebonden toegang tot uw persoonsgegevens.

4.4       Door met de derde -genoemd in artikel 3- die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, verwerkingsovereenkomsten te sluiten, zorgt LNQ ervoor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt tegengegaan.

5.1       LNQ zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen u en LNQ uw gegevens bewaren.

5.2       Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de in 1.3 beschreven doeleinden.

6.1       Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

6.2       In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

6.3       U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

7.1       U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

7.2       U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

7.3       U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

7.4       Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

8.1       U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

8.2       U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

8.3       U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

8.4       Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

9.1       U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

9.2       U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

9.3       U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

9.4       Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

10.1     U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

10.2     U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

10.3     U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

10.4     Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

11.1     U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van.

11.2     Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

11.3     Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

11.4     U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Offerte aanvragen

Dit formulier vraagt u om uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.