Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27323450

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; : iedere (rechts)-persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven alsmede diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 
b) Opdrachtnemer: 
LNQ schoonmaakbedrijf/ L.N.Q. Pieneman 
gevestigd te: (2715 LZ Zoetermeer), Zilverberg 21, 
zijnde een schoonmaakbedrijf, 
Inschrijvingsnummer KvK: 27323450 
tevens handelend onder de naam …….……………………………………………………….; 
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten; 

1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hier vandoor een bepaalde persoon of bepaalde personen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes. 

1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht c.q. die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn., dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. 

2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

2.2 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2.3 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. 

2.4 Bij twijfel over de inhoud van de Overeenkomst, wordt de opdrachtbevestiging geachtde Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2.5 Indien Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst of de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal Opdrachtnemer hieraan tegemoet komen, indien en voor zover dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. 

2.6 Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.5 hiervoor, welke door Opdrachtnemer is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

2.7 Opdrachten van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 

2.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen,indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

2.9 Alle andere Overeenkomsten dan de Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip. Bij opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste drie maanden; opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

2.10 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 2.9 telkens stilzwijgend met een periode van 1 jaar verlengd. 

2.11 Het is Opdrachtgever noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de Overeenkomst toegestaan, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een door of namens Opdrachtnemer bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens Opdrachtnemer bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken personeel, zulks op straffe van een boete van € 5000,00 (vijfduizend Euro) voor elke overtreding,en een boete van € 1500,00 (vijftienhonderd Euro) per week dat de overtreding voortduurt. 

2.12 De inhoud van de Overeenkomst is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden door de Opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes, objecten, inventaris en hoeveelheden. Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden wijzigen, is Opdrachtnemer gerechtigd in overleg met Opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

Alle aanbiedingen van de zijde van Opdrachtnemer zijn- tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – vrijblijvend. Opdrachtnemer is pas gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. 

Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en het alsdan geldende uurtarief. 

4.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, de overeengekomen (dan wel conform lid 2 van deze bepaling vastgestelde) prijs c.q. prijzen jaarlijks per 1 januari (maar niet eerder dandrie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst) te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

4.3 De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum,vermenigvuldigd met het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de geldende prijs. 

4.4 Indien het CBS bekendmaking van genoemd indexcijfer staakt, zal een zoveel mogelijk daarmee vergelijkbaar indexcijfer worden toegepast. 

4.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook,doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies)aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn,schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 

4.6 Opdrachtgever is in dat geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van de briefafkomstig van Opdrachtnemer zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven. 

5.1 Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd. 

5.2 Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Opdrachtnemer op te stellen opdrachtbevestiging. 

5.3 Afspraken met personeel van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bevestigd. 

5.4 Andere voorwaarden dan deze worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5.5 Andere voorwaarden dan wel afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. 

5.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen,afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op de Overeenkomst van kracht. 

5.7 Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd. 

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken. 

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid,volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit. 

6.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. 

6.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

6.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan dein het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

6.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. 

6.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken. 

7.1 Storingen in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten,overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer,stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen,uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Opdrachtnemer door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering vaneen opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Opdrachtnemer van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. 

7.2 Ingeval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

8.1 Partijen zijn, onverminderd hun recht tot ontbinding in geval van toerekenbare tekortkoming op grond van het bepaalde in artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek,bevoegd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij : de andere partij diens faillissement aanvraagt of instaat van faillissement wordt verklaard; de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem surséance van betaling wordt verleend; de andere partij zijn onderneming liquideert en/of zijn activiteiten staakt. 

8.2 Indien één van partijen gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden en hij van dit recht gebruik maakt, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer over het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen en alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden zoals het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De artikelen 7:408 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. 

8.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. 

8.4 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

8.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. 

9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten,systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. 

9.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest van Opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

10.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes,opdrachtbevestigingen en/of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Opdrachtnemer als bindend, tenzij het tegendeel door de Opdrachtgever wordt bewezen. Eventuele gebreken aan een deel van de geleverde werkzaamheden en/of goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 

10.3 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op. Eventuele gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd. 

10.4 Opgeleverde goederen is Opdrachtnemer nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Opdrachtnemer verstrekte garantie. 

11.1 Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan directe en indirecte (bedrijfs)schade, gederfde winst en immateriële schade – anders dan voor schade ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. 

11.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden c.q. de door haar te leveren goederen, tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. 

11.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Opdrachtnemer instellen ter zake van schade ontstaan door of met de Opdrachtnemer geleverde diensten. 

11.4 Indien een Opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijkaansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

11.5 Adviezen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en te goeden trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct o findirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

11.6 Evenmin aanvaardt Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals ten gevolge van het niet verwerken van gegevens waarvan de ontvangst niet uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is bevestigd. 

12.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet op het moment van de feitelijke aflevering, maar pas op Opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten is nagekomen: 

– De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; 
– De tegenprestatie(s) met betrekking tot, krachtens de overeenkomst(en), door Opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten; 
– Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een) Overeenkomst(en). 
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd door haar geleverde en aan haar toebehorende goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer niet nakomt. 

12.2 Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft. 

12.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en deze foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden. 

13.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekenings­methodieken en werkwijzen. 

13.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 

13.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tarief bepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dien overeenkomstig aan te passen. 

13.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelastingen andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

13.5 Indiende uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand of indien de overeengekomen prijs naar de mening van Opdrachtnemer daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q.betaling in termijnen vorderen. 

13.6 Opdrachtnemer is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te verlangen. 

13.7 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, in Euromunt. 

13.8 Opdrachtnemer heeft het recht contante betaling te verlangen. 

13.9 Bij overschrijding van een betalingstermijn als bedoeld in de artikelen 14.7, is Opdrachtnemer bevoegd de Opdrachtgever rente te berekenen over het verschuldigde factuurbedrag van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 

13.10 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van Opdrachtgever.Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van€ 100,00 (honderd Euro). 

13.10 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst in onderaanneming door Opdrachtnemer doet uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijnvorderingen op de klant, ontstaan uit diens contractuele verhouding met de klant, om niet aan Opdrachtnemer cederen. 

13.11 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer reeds nu onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 

13.12 De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door Opdrachtnemer ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde geblokkeerde rekening(g-rekening) en dat het alsdan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van Opdrachtnemer,is de Opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande betalingswijze te conformeren. 

13.13 Voor zover de Opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts gedeeltelijk richt naar de betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is Opdrachtnemer gerechtigd te handelen zoals verwoord in artikel 14.13 ten aanzien van zowel de geblokkeerde rekening (g-rekening), als haar vrije rekening. 

14.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. 

14.2 Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. 

14.3 Bij glazenwas-werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het Opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig. 

14.4 Opdrachtgeververplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag,kosteloos ter beschikking te stellen. 

14.5 Opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premiesociale verzekeringswetten en A.O.W.; zij vrijwaart de Opdrachtgever van alle eventuele aanspraken dien aangaande.

Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Offerte aanvragen

Dit formulier vraagt u om uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.